Terenuri intravilan aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Candrenilor

 
 1. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com
 2. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Terenuri intravilan aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava astfel:1. teren intravilan in suprafața de 734 mp CF 39816, 2. teren intravilan in suprafața de 547 mp CF 39832, 3. teren intravilan in suprafața de 596 mp CF 39815. Vânzarea se face conform art.363 din O.U.G. nr.57/2019 si conform H.C.L. 11/28.01.2022.
 3. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
 4. 3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: printr-o solicitare scrisă formulată direct la sediul Comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava.
 5. 3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții publice din cadrul primăriei Comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava. Persoana de contact Nacu Ioana, consilier achiziții publice, telefon: 0752121108.
 6. 3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul caietului de sarcini este de 50 lei, bani care se vor achita în numerar la casieria unității.
 7. 3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/02/2022, ora 15:00.
 8. 4. Informații privind ofertele:
 9. 4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 23/02/2022, ora 10:00.
 10. 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava
 11. 4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar original.
 12. 5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23/02/2022, la ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava.
 13. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Suceava, mun. Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62 , cod 720062 , telefon: 0230/214948, 0230/523290, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro.
 14. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 01/02/2022