Procedura de licitație publică în data 29.02.2016 pentru Concesionare AERODROM FLORENI

 

Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie concesionat:

Concesionare a AERODROMULUI FLORENI-teren și construcții(teren intravilan -curți construcții,pistă betonată în suprafață de 21.494,64 mp,clădire punct control,canal și rigole scurgere ape,căi și drumuri acces), satul dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor;bunuri ce fac parte din domeniul public al Consiliului Local al comunei Dorna Candrenilor.

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: De la serviciul secretariat în baza unei cereri.

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciu secretariat și Compartimentul Derulare și implementare proiecte

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007: 50 lei

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/03/2016, Ora 16:00

Informaţii privind ofertele: Ofertele vor fi prezentate în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.În plicul interior se vor afla documentele de calificare iar pe cel exterior se va indica „Ofertă pentru negociere directă din data de 23.03.2016”

Data limită de depunere a ofertelor: 22/03/2016, Ora 12:00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Dorna Candrenilor, str. Principală, nr.85,județul Suceava

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Două exemplare (un original și o copie)

Data şi locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă: 22/03/2016, Ora 13:00

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,Str. Stavropoleos ,nr.6,sector 3,București, email: office@cnsc.ro , tel:+40213104641/+40213104672,fax:+40213104642,+40218900745

Data transmiterii anunţului negocierii către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  02/03/2016, Se va concesiona un bun ce face parte din domeniul public al comunei