Model de anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT )

 

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact Comuna Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, județul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  doua spații situate în Imobilului multifuncțional, strada Principala, in Comuna Dorna Candrenilor CF 31073, nr cad. 31073-C4,  , astfel spațiu un   având 43,49 mp, si al doilea spațiu având suprafața de 49,22 mp, aparținând domeniului privat a Comunei Dorna Candrenilor, conform caietului de sarcini,  conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, și conform HCL 173/21.12.2022.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Dorna Candrenilor, prin solicitare scrisa.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentația de atribuire: Biroul achiziții publice   a Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei /exemplar, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Dorna Candrenilor.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.01.2023, ora 12.00. (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare)

  1. Informaţii privind ofertele:………………………………………………………………………………………

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.02.2023, ora 10.00. (intre data publicarii anuntului si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 20 de  zile calendaristice)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.02.2023, ora 12.00, la sediul Comunei Dorna Candrenilor, localitatea Dorna Candrenilor, str. Principală, nr.85, județul Suceava.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalului Suceava, mun. Suceava, jud. Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62 , cod 720062 , telefon: 0230/214948, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27.12.2022