Licitatie publica 24.11.2021

 
 • 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com
 • 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Se organizează licitație publica conform prevederilor OUG nr. 57/2019 si ale HCL nr. 97/24.09.2021, in vederea vânzării unor terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava după cum urmează:1. teren intravilan in suprafața de 696 mp CF 39839, 2. teren intravilan in suprafața de 696 mp CF 39840,3.teren intravilan in suprafața de 3073 mp CF 39955.
 • 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
 • 3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: De la primăria Comunei Dorna Candrenilor.
 • 3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Taxe si Impozite din cadrul primăriei Comunei Dorna Candrenilor, cu sediul in Comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava.
 • 3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul caietului de sarcini este de 100 lei, bani care se vor achita în numerar la casieria unității.
 • 3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17/12/2021, ora 15:00.
 • 4. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi redactate în limba română, se depun într-un plic sigilat, unul interior și unul exterior. Acestea se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.
 • 4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 27/12/2021, ora 10:00.
 • 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava
 • 4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar original.
 • 5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 28/12/2021, la ora 12.00, la sediul Primăriei Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava.
 • 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Suceava, mun. Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62 , cod 720062 , telefon: 0230/214948, 0230/523290, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro
 • 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24/11/2021