Licitatie publica – 19.10.2021

 
 1. 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com
 2. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: terenul situat în intravilanul comunei Dorna Candrenilor, loc. Dorna Candrenilor, având nr. cad.39858, înscris în CF 39858, domeniu privat, în vederea realizării unei spălătorii auto. Concesionarea se face conform art. 302-303 din O.U.G. nr.57/2019 si conform H.C.L. Dorna Candrenilor nr. 88/30.08.2021.
 3. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
 4. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă la sediul Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, str. Principala, nr.85.
 5. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava.
 6. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: prețul documentației este de 100 lei, plata urmând a se face la casieria Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, în Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava.
 7. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/11/2021, ora 15:00.
 8. 4. Informaţii privind ofertele: ofertele vor fi redactate în limba română, se depun într-un plic sigilat, unul interior și unul exterior. Acestea se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.
 9. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/11/2021, ora 10:00.
 10. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava
 11. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
 12. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24/11/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava.
 13. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Suceava, mun. Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62 , cod 720062 , telefon: 0230/214948, 0230/523290, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro
 14. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19/10/2021