Anunt vanzare teren intravilan in suprafața de 3000 mp CF 40032,

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: Se organizează licitație publica conform prevederilor OUG nr. 57/2019 si ale HCL nr. 134/21.12.2021, in vederea vânzării unui teren aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava după cum urmează: teren intravilan in suprafața de 3000 mp CF 40032,

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: De la primăria Comunei Dorna Candrenilor.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achizitii publice din cadrul primăriei Comunei Dorna Candrenilor, cu sediul in Comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul caietului de sarcini este de 50 lei, bani care se vor achita în numerar la casieria unității.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/01/2022, ora 15:00

4. Informații privind ofertele: Ofertele vor fi redactate în limba română, se depun într-un plic sigilat, unul interior și unul exterior. Acestea se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 24/01/2022, ora 10:00

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar origina

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 25/01/2022, la ora 11.00, la sediul Primăriei Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Suceava, mun. Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62 , cod 720062 , telefon: 0230/214948, 0230/523290, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 04/01/2022