Anunţ licitaţie închiriere teren proprietate a com. Dorna Candrenilor

 
  1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Dorna Candrenilor, comuna Dorna Candrenilor, strada Principală nr. 58, județul Suceava, telefon 0230575167, fax 0230575005, e-mail: primariadc@yahoo.com. , cod fiscal 4326914.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

teren intravilan , situat în sat Dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor, în suprafață de 840 mp care face parte din pista betonată aferentă Aerodromului Dealu Floreni, înscris în CF nr. 30224, ce aparține domeniului public al Comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava, conform HCL Dorna Candrenilor nr. 30/08.02.2024 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Documentaţia de atribuire se poate ridica la cerere de la sediul Comunei Dorna Candrenilor.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Biroul de Achiziții Publice a Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.58, cod postal 727190, Dorna Candrenilor, județul Suceava

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

50 lei/exemplar care se poate achita cu numerar la casieria Comunei Dorna Candrenilor.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

01.04.2024, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

09.04.2024 ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Comuna Dorna Candrenilor, comuna Dorna Candrenilor, Biroul de Achiziții Publice, strada Principală, nr.58, județul Suceava.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

09.04.2024 ora 12.00, Comuna Dorna Candrenilor, comuna Dorna Candrenilor, strada Principală nr. 58, județul Suceava

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.62, județul Suceava, telefon: 0230214948, fax: 0230522296, e-mail: trsv-birp@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  19.03.2024.