Anunţ de participare

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Dorna Candrenilor , Str. Principala, nr. 85, Comuna Dorna Candrenilor , judeţul Suceava, telefon 0230575005, fax 0230575167, email primariadc@yahoo.com

 

Primăria Comunei Dorna Candrenilor invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură şi sport.

 

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură şi sport pe anul 2018 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general .
  2. Sursa de finanţare a contractului si valoarea: buget local – 155.000 lei
  3. Durata proiectelor : până 30.12.2018
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 2 aprilie 2018, ora 14.00
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Comuna Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava

Selecţia si  evaluarea proiectelor in vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 3-6 aprilie 2018.