Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT )

 

Model de anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT )

  1. 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, județul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Spațiu situat în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, aparţinând domeniului privat a Comunei Dorna Candrenilor, cu destinaţia-birou, având 89 mp, număr C.F. 39857-C2, număr cadastral 39857-C2.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din data de 22.09.2022.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Dorna Candrenilor.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de achiziții publice  cu publicul, comuna Dorna Candrenilor, strada Principală, nr. 85, judeţul Suceava.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 20 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Dorna Candrenilor.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.09.2022, ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele:………………..

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 19.09.2022, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, judeţul Suceava.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19.09.2022, ora 10.00, la sediul Comunei Dorna Candrenilor.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului Suceava, municipiul Suceava, strada Stefan cel Mare nr. 62, judeţul Suceava, cod 720062, telefon: 0230/214948, 0230/523290, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 26.07.2022