Anunţ de participare la licitaţie pentru CONCESIONARI spatii/teren

 
  1. 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, județul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  spațiu situat în incinta „Piața agroalimentare” , Comuna Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, județul Suceava in suprafața de 40,37mp, aparținând domeniului privat a Comunei Dorna Candrenilor, înscris in CF 39857, având număr cadastral CF 39857, cu destinația deschidere punct de lucru cu activitate Cabinet Medical Veterinar.

Concesionarea  se face conform O.U.G. nr.57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.143 din  data de 31.10.2022.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica la cerere, de la sediul Comunei Dorna Candrenilor.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de achiziții publice  cu publicul a Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, județul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Dorna Candrenilor.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.11.2022, ora 12.00. (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare)

  1. Informaţii privind ofertele:…………………………………………………………………………………………………………………………

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.11.2022, ora 12.00. (intre data publicarii anuntului si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 20 de  zile calendaristice)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.112022, ora 12.00, la sediul Comunei Dorna Candrenilor, str. Principală, nr.85, județul Suceava.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalului Suceava, mun. Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62 , cod 720062 , telefon: 0230/214948, 0230/523290, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

07.11.2022