Anunt de negociere directa Inchiriere spatii Cladire Imobil multifuntional

 

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:: Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:: – Imobil Multifuncțional aflat în domeniul privat al Comunei Dorna Candrenilor, situat administrativ în Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, judeţul Suceava , înscris în C.F. nr. 31073 Comuna Dorna Candrenilor, nr. cad. 31073.

Închirierea se face prin licitație publică a spaţiilor din incinta clădirii multifuncționale ce aparține domeniului privat al comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, după cum urmează: – spaţiu Birou 2, în suprafaţă utilă de 28,29 mp, împreună cu cota parte de 7,88 % din spaţiile şi instalaţiile comune şi a terenului aferent, în vederea amenajării unui punct de lucru Oficiu Poştal; – spaţiu Birou 4, în suprafaţă utilă de 43,49 mp, împreună cu cota parte de 10,9 % din spaţiile şi instalaţiile comune şi a terenului aferent, în vederea amenajării unui salon de cosmetică; Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 88 din data de 25.09.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire:: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:: la cerere de la sediul instituție.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:: Compartimentul Registratură.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:: gratuit.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:: 04/12/2019, ora 16:00.

4. Informații privind ofertele:: Ofertele se depun pentru procedura de negociere.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:: 09/12/2019, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:: Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:: 1 exemplar original.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:: 09/12/2019, ora 13:00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:: Tribunalul Suceava, mun. Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62 , cod 720062 , telefon: 0230/214948, 0230/523290, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: : 18/11/2019