ANUNT DE LICITATIE VANZARE

 
 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria comunei Dorna Candrenilor, strada Principasla, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230575167, fax 0230575005, email primariadc@yahoo.com.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
 3. Teren intravilan, în suprafaţă de 1000 mp, situat în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, C.F. 40361, nr. cadastral. 40361;
 4. Teren intravilan, în suprafaţă de 774 mp, situat în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, C.F. 40343, nr. cadastral. 40343;
 5. Teren intravilan, în suprafaţă de 347 mp, situat în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, C.F. 40395, nr. cadastral. 40395;
 6. Teren intravilan, în suprafaţă de 52 mp, situat în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, C.F. 40099, nr. cadastral. 40099;
 7. Teren intravilan, în suprafaţă de 500 mp, situat în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, C.F. 40979, nr. cadastral. 40979.

Terenurile aparţin domeniului privat a Comunei Dorna Candrenilor.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.157 din data de 28.11.2022.

 1. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Dorna Candrenilor.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul  achiziţii publice al Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Comunei Dorna Candrenilor.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.12.2022, ora 16.00.

 1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 27.12.2022, ora 10.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Dorna Candrenilor, strada Principală, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

 1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27.12.2022, ora 12.00 la sediul Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.
 2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Secția de contencios administrativ a Tribunalului Suceava, municipiul Suceava, strada Ştefan cel Mare nr. 62 , judeţul Suceava, telefon: 0230/214948, 0230/523290, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro.

 1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 05/12/2022.