Anunț de licitație vânzare teren

 
  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria comunei Dorna Candrenilor, strada Principasla, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230575167, fax 0230575005, email primariadc@yahoo.com.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

– teren intravilan, situat în Comuna Dorna Cândrenilor, județul Suceava, în suprafață de 598 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Cândrenilor, înscris în CF nr. 40330, număr cadastral 40330;

– teren intravilan, situat în Comuna Dorna Cândrenilor, județul Suceava, în suprafață de 177 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Cândrenilor, înscris în CF nr. 40335, număr cadastral 40335;

– teren intravilan, situat în Comuna Dorna Cândrenilor, județul Suceava, în suprafață de 500 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Cândrenilor, înscris în CF nr. 40334, număr cadastral 40334;

– teren intravilan, situat în Comuna Dorna Cândrenilor, județul Suceava, în suprafață de 126 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Cândrenilor, înscris în CF nr. 40333, număr cadastral 40333;

–  teren intravilan, situat în Comuna Dorna Cândrenilor, județul Suceava, în suprafață de 1500 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Cândrenilor, înscris în CF nr. 40300, număr cadastral 40300;

– teren intravilan, situat în Comuna Dorna Cândrenilor, județul Suceava, în suprafață de 650 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Cândrenilor, înscris în CF 40298, număr cadastral 40298;

– teren intravilan, situat în Comuna Dorna Cândrenilor, județul Suceava, în suprafață de 267 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Cândrenilor, înscris în CF nr. 40291, număr cadastral 40291;

– teren intravilan, situat în Comuna Dorna Cândrenilor, județul Suceava, în suprafață de 874 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Cândrenilor, înscris în CF nr. 40276, număr cadastral 40276.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.146 din data de 31.10.2022.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Dorna Cândrenilor.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul  achiziții publice al Comunei Dorna Cândrenilor, comuna Dorna Cândrenilor, strada Principală nr.85, județul Suceava.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Dorna Cândrenilor.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.11.2022, ora 16.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 05.12.2022, ora 10.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Dorna Cândrenilor, comuna Dorna Cândrenilor, strada Principală nr.85, județul Suceava.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 30.11.2022, ora 12.00, la sediul Comunei Dorna Cândrenilor, comuna Dorna Cândrenilor, strada Principală nr.85, județul Suceava.
  2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de contencios administrativ a Tribunalului Suceava, municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.62, județul Suceava, telefon: 0230214948, 0230523290, fax: 0230522296,

e-mail: trsv-birp@just.ro.

  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.11.2022.