ANUNT CONCURS –FUNCTIONAR PUBLIC

 

Comuna Dorna Candrenilor cu sediul în: localitatea  sat Dorna Candrenilor, nr.85, judeţul Suceava,  în baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata pentru funcţie publică:

Denumirea postului- referent, clasa III, debutant, la Compartimentul SVSU din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorna Candrenilor;

Condiţii de participare la concurs:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i)
nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor:

-Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:– data de 29.05.2017 ora 10,00, la sediul  Primăria Dorna Candrenilor, judeţul Suceava

Interviu:– data de 30.05.2017 ora 10,00 la sediul Primăria Dorna Candrenilor, judeţul Suceava

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în  termen  de  20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial.

Date contact: tel. 0230/575005  email:primariadc@yahoo.com

Primar

Candrea Dănuţ