Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2016

 

Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2016 pentru activităţi sportive, acţiuni culturale şi culte religioase.

1. Activităţi legate de culte religioase recunoscute de lege: suma totală: 150.000 lei.

2. Proiecte şi acţiuni culturale. Subdomenii:

2.1 organizarea de concerte, festivaluri, simpozioane, evenimente culturale inovatoare, alte manifestaţii culturale: suma totală: 15.000 lei.

3. Activităţi sportive: suma totală: 40.000 lei.

Consiliul local al Comunei Dorna Candrenilor anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acțiuni culturale, în anul fiscal 2016.

1. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare al programelor şi proiectelor culturale, Hotărârea Consiliului local nr. 11 din 02.02.2016, aprobarea  Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 .

2. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfășurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.

3. Bugetul programului: bugetul alocat programului este publicat în programul anual de finanțare fonduri nerambursabile. Finanţarea asigurată de Consiliul local va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.

4. Proiectele culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la dezvoltarea socială ; sprijinirea dezvoltării sectorului cultural; educaţie, cercetare, coeziune socială etc; promovarea dialogului intercultural şi punerea în valoare a diversităţii etnoculturale;

5. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005  şi conform Contractulde finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.

6. Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 1-20 aprilie 2016 , la Registratura Primăriei . Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse decât cle solicitate de comisia de evaluare. Evaluarea şi selecția dosarelor depuse se va efectua în perioada 20-30 aprilie2016, și se va face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat. Soluţionarea contestaţiilor în perioada 30 aprilie-8 mai 2016.

7. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria comunei Dorna Candrenilor, tel. 0230.575005, interior 117.