Concesionarea prin licitatie publica deschisa, a imobilului: spatii situate în incinta pietei agroalimentare

 

. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: spatii situate în incinta pietei agroalimentare în suprafate de:
  • Spațiu Hală produse agroalimentare in suprafață de 40,37 mp;
  • Teren Hală produse agroalimentare in suprafață de 770 mp;
  • Spațiu bar hală produse agroalimentare in suprafață de 69,29 mp;
  • Teren Hală produse agroalimentare in suprafață de 663 mp,bun proprietate publică, conform temeiului legal: O.U.G. 57/2019.
  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin 4 zile înainte, de la sediul Primăriei Comunei Dorna Candrenilor sau de pe site-ul primariei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85,  județul Suceava

3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21/09/2019, ora 15.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27/09/2019, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare copii.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27/09/2019, ora 12.00, la sediul Primăriei Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Suceava, mun. Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62 , cod 720062  , telefon: 0230/214948,  0230/523290, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05/09/2019.

CAIET DE SARCINI

caiet de sarcini