ANUNŢURI DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ

 ÎNCHIRIERE BUNURI PROPRIETATE PRIVATĂ

 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com.
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

  • Imobil Multifuncțional aflat în domeniul privat al Comunei Dorna Candrenilor, situat administrativ în Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, judeţul Suceava , înscris în C.F. nr. 31073 Comuna Dorna Candrenilor, nr. cad. 31073. Imobilul este compus din teren în suprafaţă totală de 669 m.p., împrejmuit, şi construcţie administrativă în suprafaţă de 212 mp. Închirierea se face prin licitație publică a spaţiilor din incinta clădirii multifuncționale ce aparține domeniului privat al comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, după cum urmează:
  • spaţiu Birou 1, în suprafaţă utilă de 28,07 mp, împreună cu cota parte de 7,04 % din spaţiile şi instalaţiile comune şi a terenului aferent, în vederea amenajării unei farmacii;
  • spaţiu Birou 2, în suprafaţă utilă de 28,29 mp, împreună cu cota parte de 7,88 % din spaţiile şi instalaţiile comune şi a terenului aferent, în vederea amenajării unui punct de lucru Oficiu Poştal;
  • spaţiu Birou 3, în suprafaţă utilă de 32,18 mp spaţiu depozitare şi balcon, în suprafaţă utilă de 24,95 mp, împreună cu cota parte de 14,32 % din spaţiile şi instalaţiile comune şi a terenului aferent, în vederea amenajării unui salon coafor şi manichiură;
  • spaţiu Birou 4, în suprafaţă utilă de 43,49 mp, împreună cu cota parte de 10,9 % din spaţiile şi instalaţiile comune şi a terenului aferent, în vederea amenajării unui salon de cosmetică;
  • spaţiu Oficiu 2, în suprafaţă utilă de 7,68 mp. împreună cu cota parte de % din spaţiile şi instalaţiile comune şi a terenului aferent, în vederea amenajării unui salon de masaj.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 74 din data de 29.08.2019

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere de la sediul instituției, Compartimentul Registratură.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85,  județul Suceava.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: costul documentației de atribuire este de 10 lei, și se achită în numerar la casieria Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85,  județul Suceava.

3.4. Data limita privind solicitarea clarificărilor: 24/09/2019, ora 15:00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 30/09/2019, ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura ședința publică de deschidere a ofertelor: 30/09/2019, ora 15.00, la sediul Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  Tribunalul Suceava, mun. Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62 , cod 720062  , telefon: 0230/214948,  0230/523290, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06/09/2019.