Anunt vanzare terenuri proprietate privata Dorna Candrenilor

 
  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comunei Dorna Candrenilor, CUI 4326914, strada Principasla, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230575167, fax 0230575005, email primariadc@yahoo.com.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

– teren intravilan, în suprafata de 1192 mp, situat in Comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava, CF 40144, nr. cadastral. 40144;

– teren intravilan, în suprafata de 652 mp, situat in Comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava, CF 40398, nr. cadastral. 40398;

-teren intravilan, în suprafata de 1078 mp, situat in Comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava, CF 40395, nr. cadastral. 40395;

 

Terenuriule apartin domeniului privat al Comunei Dorna Candrenilor, conform caietului de sarcini   O.U.G. 57/2019, şi conform HCL Comuna Dorna Candrenilor  nr.170 / 21.12.2022.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica prin solicitare scrisa la sediul  Comunei Dorna Candrenilor

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul  achizitii publice al Comunei Dorna Candrenilor, strada Principasla, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Comunei Dorna Candrenilor .

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.02.2023, ora 16:00 (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare)

  1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 21.02.2023, ora 10:00 (intre data publicarii anuntului si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 20 de  zile calendaristice)

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Dorna Candrenilor, strada Principasla, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 21.02.2023, ora 12 :00 la sediul Comunei Dorna Candrenilor, strada Principasla, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.
  2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Suceava, mun. Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62 , cod 720062 ,judetul Suceava telefon: 0230/214948, , fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 30/01/2023.