Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PRIVATE

 

TERMEN: 20 zile calendaristice până la data limită de depunere a ofertelor

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Dorna Candrenilor, cod fiscal 4326914, strada Principala, nr. 85, sat Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230575167, fax 0230575005, e-mail primariadc@yahoo.com.    

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: doua spații situate în Imobilul Multifuncțional, strada Principala, nr. 117, sat Dorna Candrenilor, comuna Dorna Candrenilor, CF 31073, nr cad. 31073-C4, identificate astfel : un spațiu având suprafața de 28,07 mp si al doilea spațiu având suprafața de 32,18 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Dorna Candrenilor, conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/03.07.2019, HCL Dorna Candrenilor nr. 66 / 30.05.2023şi HCL Dorna Candrenilor nr. 91 / 28.07.2023.
  2. Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica la cerere, de la sediul Comunei Dorna Candrenilor.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul de Achiziții Publice a Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, cod postal 727190, Dorna Candrenilor, județul Suceava

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

50 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Dorna Candrenilor.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.11.2023, ora 16.00

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.11.2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

sat Dorna Candrenilor, comuna Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, județul Suceava.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar într-un plic sigilat.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

15.11.2023, ora 13, la sediul Comunei Dorna Candrenilor, Dorna Candrenilor, str. Principală, nr.85, județul Suceava.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Suceava, mun. Suceava, Str. Stefan cel Mare nr. 62 , jud Suceava, cod postal 720062 , telefon: 0230/214948, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:24.10.2023