ANUNT DE LICITATIE VANZARE Teren în suprafață de 273 mp

 
  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria comunei Dorna Candrenilor, strada Principasla, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230575167, fax 0230575005, email primariadc@yahoo.com.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Teren în suprafață de 273 mp, situat în localitatea Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, C.F. 40098, număr cadastral 40098, proprietatea privată a Comunei Dorna Candrenilor, cu destinaţia teren intravilan.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.100 din data de 26.06.2022.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Dorna Candrenilor.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul  achiziţii publice, strada Principală, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Comunei Dorna Candrenilor .

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.11.2022, ora 16.00. (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare)

  1. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 10.11.2022, ora 10.00. (intre data publicarii anuntului si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 20 de  zile calendaristice)

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Dorna Candrenilor, strada Principală, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 10.11.2022, ora 12.00 la sediul Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr. 85, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.
  2. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de contencios administrativ a Tribunalului Suceava, municipiul Suceava, strada Ştefan cel Mare nr. 62, telefon: 0230/214948, 0230/523290, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19/10/2022.