Anunț de licitație vânzare

 
  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Dorna Candrenilor, cod fiscal 4326914, strada Principala, nr. 85, sat Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230575167, fax 0230575005, e-mail primariadc@yahoo.com.    

  1. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:

– teren intravilan, situat în sat Dorna Candrenilor , FN, comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava, în suprafață de 649 mp, înscris în CF nr. 40542, număr cadastral 40542;

– teren intravilan, situat în sat Dorna Candrenilor , FN, comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava, în suprafață de 426 mp, înscris în CF nr. 40545, număr cadastral 40545;

– teren intravilan, situat în sat Dorna Candrenilor , FN, comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava, în suprafață de 541 mp, înscris în CF nr. 33815, număr cadastral 33815;

– teren intravilan, situat în sat Dorna Candrenilor , FN, comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava, în suprafață de 1000 mp, înscris în CF nr. 40295, număr cadastral 40295;

–  teren intravilan, situat în sat Dorna Candrenilor , FN, comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava, în suprafață de 708 mp, înscris în CF nr. 40382, număr cadastral 40382;

Terenurile apartin domeniului privat al comunei Dorna Candrenilor conform caietului de sarcini şi  HCL Dorna Candrenilor nr.81 / 28.06.2023; temeiul legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Dorna Candrenilor.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul de Achiziții Publice a Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, cod postal 727190, Dorna Candrenilor, județul Suceava

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:

50 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primariei Comunei Dorna Candrenilor.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 19.07.2023, ora 16.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: : 27.07.2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

sat Dorna Candrenilor, comuna Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, județul Suceava.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

27.07.2023, ora 12.00, la sediul Comunei Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, județul Suceava.

  1. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.62, județul Suceava, telefon: 0230214948, fax: 0230522296, e-mail: trsv-birp@just.ro.

 

  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 05.07.2023.