Anunt Concesiune Monitorul Oficial

 
 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com
 • 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesionare a AERODROMULUI FLORENI-teren și construcții(teren intravilan -curți construcții,pistă betonată în suprafață de 21.494,64 mp,clădire punct control,canal și rigole scurgere ape,căi și drumuri acces), satul dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor;bunuri ce fac parte din domeniul public al Consiliului Local al comunei Dorna Candrenilor.
 • 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire este întocmită în baza legii 54/2006.
 • 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: De la serviciul secretariat în baza unei cereri.
 • 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciu secretariat și Compartimentul Derulare și implementare proiecte.
 • 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 50 lei.
 • 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25/01/2016, Ora 16:00.
 • 4. Informaţii privind ofertele: Ofertele vor fi prezentate în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.În plicul interior se vor afla documentele de calificare iar pe cel exterior se va indica „Ofertă pentru licitația publică deschisă din data de 01.02.2016.
 • 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01/02/2016, Ora 12:00.
 • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Dorna Candrenilor, str. Principală, nr.85,județul Suceava,
 • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Două exemplare (un original și o copie).
 • 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 01/02/2016, Ora 13:00.
 • 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor,Str. Stavropoleos ,nr.6,sector 3,București, email: office@cnsc.ro , tel:+40213104641/+40213104672,fax:+40213104642,+40218900745.
 • 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05/01/2016, Se va concesiona un bun ce face parte din domeniul public al comunei.