Anunt concesiune aerodrom

 
 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: terenul şi construcțiile cu destinația de „AERODROM FLORENI”- destinat decolării/aterizării avioanelor pentru transport pasageri, de talie medie, care face parte din domeniul public al comunei Dorna Candrenilor conform H.G. nr. 451/30.05.2005,OUG 57/2019 și conform HCL nr.64/04.07.2019, fiind compus din:
 • teren intravilan, curți construcții , fâneață, drum , neproductiv în suprafață totală de 102.552 mp. înscris în CF nr. 30224 , accesul la amplasament făcându-se direct din E 85 Vatra Dornei – Bistriţa.;
 • clădire punct control zonal cu regim de înalțime P+1E+2E parțial +3E parțial, cu Sc=89 mp, Sd= 306 mp, înscrisă în CF nr.30224, cu nr. cadastral 30224 C1;
 • clădire sală de mese cu regim de înălțime P cu Sc=116 mp, Sd= 116 mp, înscrisă în CF nr.30224, cu nr. cadastral 30224 C2;
 • pistă de decolare -aterizare si platformă de staționare betonată în suprafață totală de 21.494,64 mp, înscrisă în CF nr. 30224;
 • canal și rigole de scurgere apa cu o suprafață de 0,84 ha (8.400 mp), înscris în CF nr. 30224;

 

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin 4 zile înainte, de la sediul Primăriei Comunei Dorna Candrenilor contra cost -50 lei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85,  județul Suceava

3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04/10/2019, ora 15.00.

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11/10/2019, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

 1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11/10/2019, ora 12.00, la sediul Primăriei Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Strada Principală, nr. 85, județul Suceava.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Suceava, mun. Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 62 , cod 720062  , telefon: 0230/214948,  0230/523290, fax: 0230/522296, e-mail: trsv-birp@just.ro
 3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19/09/2019.